Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

0 đánh giá
Bình thường bạn có thể để tiếng Việt có đủ dấu ở URL thì SEO vẫn hiệu quả. Hiện nay Google đã xử lý rất tốt tiếng Việt, cho phép tìm kiếm cả có dấu và không dấu. Tuy nhiên, khi bạn copy đường link thì vẫn gây cảm giác khó chịu và đặc biệt đa số các smartphone chưa hỗ trợ URL tiếng Việt có dấu. Để chuyển đổi URL từ tiếng Việt có dấu sang tiếng Việt không dấu, bạn chỉ cần thêm 1 hàm chuyển đổi vào hàm cleanTitle, cách làm như sau:

Mở include/phpfox/url/url.class.php

Tìm hàm public function cleanTitle($sTitle)

Thêm trước đó hàm

private function cleanVietnamese($str)
{
$unicode = array(
'a'=>'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ|ä|å|æ',
'd'=>'đ|ð',
'e'=>'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
'i'=>'í|ì|ỉ|ĩ|ị|î|ï',
'o'=>'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
'u'=>'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
'y'=>'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
'A'=>'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|Ä|Å|Æ',
'D'=>'Đ',
'E'=>'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|Ë',
'I'=>'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị|Î|Ï',
'O'=>'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
'U'=>'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
'Y'=>'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
);
foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni)
{
$str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
}
return $str;
}


Trong hàm cleanTite, ngay sau đoạn

$sTitle = preg_replace('/[ ]+/', '-', trim($sTitle));

Thêm đoạn

$sTitle = $this->cleanVietnamese($sTitle);
Từ khóa: phpFox, tiếng Việt, seo url