Đăng ký
Duyên Việt sẽ giúp bạn giao lưu, kết bạn, se duyên và chia sẻ các thông tin trong cuộc sống

1 đánh giá

1. Vào Google Analytics, tạo script cho domain của bạn. 


2. Copy đoạn script này vào thành 1 file .js vào thư mục static/jscript/googleanalytics.js (Khi lưu vào file JS, nhớ bỏ các thẻ < sript>< /sript> đi)


3. Vào AdminCP, tạo 1 block mới


Product: core


Module: core


Title: Google Analytics


Controller: None (Site Wide)


Type: HTML Code


Placement: Block 9


Active: Yes


HTML Code:   <script type="text/javascript" src="static/jscript/googleanalytics.js"></script>

Từ khóa: phpfox, analytics